Người thụ hưởng là gì?

Người thụ hưởng là gì?

Người thụ hưởng là một người hoặc tổ chức mà bạn chỉ định để nhận tài sản của mình (chẳng hạn như quyền lợi bảo hiểm nhân thọ hoặc tài khoản hưu trí) khi bạn qua đời. Họ thường được gọi là người thụ hưởng chính, nhưng đôi khi họ được gọi là người thụ hưởng dự phòng hoặc người […]