Basis point là gì

Basis point là gì

Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến điểm cơ bản là gì và cách tính nó. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận lý do tại sao bạn muốn sử dụng công thức dựa trên tỷ lệ phần trăm cho điểm cơ bản trong giao dịch của mình. Điểm cơ sở được tính như thế nào? Đây là điều […]